Usługa dostarczona przez

Niebieska Linia

Poradnia telefoniczna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz doznających przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członkowie najbliższej rodziny osoby pokrzywdzonej.

Jak możemy Ci pomóc?

Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa, lub jest członkiem rodziny osoby pokrzywdzonej, może uzyskać bezpłatna pomoc psychologiczną i prawna oraz pomoc o charakterze materialnym, w tym m.in.:

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędnie procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

- pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w punktach powyższych;

- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

- pokrywanie kosztów wyjazdów terapeutycznych dzieci i młodzieży.

Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godz. 12.00-18.00
Oraz w weekendy (sobota, niedziela) w godz. 10.00-16.00
Nr telefonu 22-668-70-00

Porad udzielają psychologowie i prawnicy związani z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Obecnie (w 2016 roku) w poradni pracują :
1. Ewa Foks – psycholog
2. Wioletta Karłowicz-Dul – psycholog
3. Adrianna Gomoradzka – psycholog
4. Daniel Przygoda – prawnik
5. Piotr Łada – prawnik

Więcej informacji o pomocy, którą można uzyskać w „Niebieskiej Linii” na stronie www.niebieskalinia.pl

Można też z nami skontaktować się mailowo: poradnia@niebieskalinia.pl

Instrukcja obsługi